Met lokale overstromingen zullen we moeten leren leven

De voorbije dagen waren op (sociale) media frequent foto’s te zien van ondergelopen straten en kelders, opstuwende riooldeksels en zelfs bootjes op straat. In Vlaanderen. De meldingen van lokale overstromingen kwamen de ene keer uit het Limburgse, dan weer uit Oost-Vlaanderen. De brandweer kreeg gisteren in het Gentse alleen al meer dan 80 oproepen voor ondergelopen kelders.

Door plotse hevige neerslag kunnen niet alleen de rioleringen het water niet “slikken”, maar treedt ook, zeker na langdurige droogte bij niet-verharde oppervlakken sterke afvloei op

De opeenvolging van lange droogteperiodes gevolgd door hevige neerslag behoort tot de effecten van de klimaatopwarming. Hoewel ontharding, groendaken, bufferbekkens en infiltratievoorzieningen dit effect voor een groot deel trachten te milderen, is het ook belangrijk om hiermee als het ware “te leren leven”. D.w.z. deze fenomenen zullen blijven en het is belangrijk de nodige voorzieningen te treffen om de nadelige gevolgen ervan te beperken. Het gaat dan om materiële schade, zoals bij ondergelopen kelders, maar ook milieuschade door het vrijkomen van verontreinigende stoffen in het milieu (overlopen rioleringen, ondergelopen opslag van gevaarlijke vloeistoffen).

Het is een fenomeen dat meer en meer zal optreden en een nieuwe realiteit waar we mee zullen moeten leren leven. Daarom is het belangrijk dat hiermee rekening wordt gehouden bij nieuwbouw, verbouwingen en zo nodig ook bestaande gebouwen. Het gaat dan om gedeeltelijk waterdichte opstanden, overstromingsbeveiliging t.h.v. voordeuren, een gewijzigde locatie van functionaliteiten, e.d. Ook bij de modelleringen die Ovadis hanteert in hemelwaterstudies wordt hiermee rekening gehouden.

Uiteraard moeten we zoveel mogelijk inzetten op bronbeperking, in eerste instantie door hemelwaterbuffering, infiltratie, minder verharding en door ook de klimaatopwarming een halt toe te roepen. Maar de inspanning zal, zeker acuut, ook op bescherming (adaptatie) moeten liggen.