Vlaremwatertrein op komst!

Nieuwigheden op komst via Vlaremtrein “water”

Volgende voorstellen liggen op tafel om binnenkort via een Vlaremtrein in werking te treden:

  • Verduidelijking rond al dan niet als verontreinigd te beschouwen hemelwater. Hemelwater afstromend van daken, terrassen, opritten, e.d. worden per definitie als niet-verontreinigd beschouwd. Dit hemelwater valt dan ook (bij nieuwbouw) onder de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.
  • Er komt een nieuwe rubriek specifiek voor de lozing van (verontreinigd) bemalingswater. Nu moeten bedrijven / projectontwikkelaars / aannemers hiervoor nog de rubriek “lozing bedrijfsafvalwater” aanvragen. Daar komt dus verandering in. De betreffende regels rond normen, verplichte metingen en opvolging zijn ook nader toegelicht.
  • Indirecte infiltratie in het grondwater is terug mogelijk, zelfs al is een lozing op riolering of waterloop mogelijk, weliswaar “indien bepaald in de omgevingsvergunning” . Dit dient wel via een infiltratievoorziening te gebeuren (en niet de vroegere sterfput), die aan enkele specifieke voorwaarden moet voldoen (maximale diepte, afstand tot waterloop en freatische grondwaterwinning).