01/11/2017

Hemelwaterstudies

Studies naar gebruik, infiltratie, buffering, vertraagde afvoer, afkoppeling en lozing van hemelwater. Hemelwaterstudies kunnen worden uitgevoerd n.a.v.  een verplichting of informatief bij bestaande sites en i.k.v. watertoets bij vergunning.

ACHTERGROND

Een hemelwaterstudie kan gebeuren op vraag van het bedrijf met het oog op besparing en een duurzaam waterbeleid.
Veelal wordt een hemelwaterstudie ook opgelegd als gevolg van wettelijke verplichtingen: naast de eisen in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (www.ruimtelijkeordening.be), is de afvoer van hemelwater ook opgelegd in Vlarem (Vlarem II, Art. 4.2.1.3. §5).

NIEUWE GEBOUWEN

Een hemelwaterstudie kan noodzakelijk zijn bij nieuwbouw. Zeker bij complexe projecten is het een meerwaarde dit te laten bekijken door een deskundige water. Samen met de deskundige kan het meest optimale scenario worden uitgewerkt om hemelwater te bufferen, aan te wenden en af te voeren (al dan niet via infiltratie). Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de economische én ecologische kosten en baten.
Dikwijls wordt hemelwatergebruik bij het ontwerp beperkt tot het strikt noodzakelijke. Hierdoor gaat potentieel voor gebruik verloren! In een hemelwaterstudie gaat OVadis na wat de mogelijkheden zijn, hierbij rekening houdend met eventueel toekomstige ontwikkelingen.
In veel gevallen wordt geen grondige hemelwaterstudie gemaakt, waardoor het bedrijf achteraf nog de nodige kosten moet doen om zich hiermee in orde te stellen. Kosten die hadden kunnen worden vermeden!

BESTAANDE SITES

Ook bij een bestaand gebouw of complex van gebouwen is een hemelwaterstudie aangewezen.
In veel gevallen wordt dit ook achteraf opgelegd in de vergunning.
In een hemelwaterstudie worden potentiële gebruikers in kaart gebracht en alternatieve afvoerwegen geëvalueerd. Mogelijkheden voor stapsgewijze uitvoering worden geïdentificeerd. Dit kan van belang zijn bij een volgende vergunningsaanvraag.
Een vooraf uitgevoerde hemelwaterstudie kadert in een algemeen waterbeleid op een bedrijf.

OVadis kan een ruime ervaring aantonen in de uitvoering van hemelwaterstudies, i.k.v. vergunningen, MER, MER-screening, bijzondere voorwaarden en de watertoets.

Een hemelwaterstudie: beter te vroeg dan te laat!