09/11/2017

Impactanalyse

De impact van een lozing op een waterloop, op de riolering of de RWZI kunnen in kaart worden gebracht. Deel uitmakend van een MER, MER-screening of ter argumentatie in een vergunningsaanvraag.

 

Bij de aanvraag van een bijzondere lozingsvoorwaarde zal, naast de sectorale en algemene voorwaarden, ook de eigenlijke impact op de omgeving een rol spelen.

Ook indien de afweging moet worden gemaakt tussen technieken (BATNEEC of BBT-analyse) speelt de impact een rol. Wat is nog als aanvaardbaar te beschouwen t.o.v. de gerealiseerde vermindering van de impact?

Als MER-deskundige beschikt OVadis over de juiste kennis en erkenning om een degelijke impactanalyse op te maken en te beoordelen op een gefundeerde wijze. Op die manier geeft u  uw dossier extra draagkracht.

Bij een impactanalyse wordt de resulterende concentratie- en debietswijziging op de ontvangende waterloop in kaart gebracht en dit onder verschillende omstandigheden (hoog en laag water, droog en nat weer) en verschillende lozingsscenario’s. Ook voor rioollozers kan een impactbeoordeling van belang zijn. Hierbij wordt de wijziging van het inkomende afvalwater in een rioolwaterzuiveringsinstallatie beoordeeld en de invloed hiervan op de goede werking ervan. In bepaalde gevallen is het bij rioollozing zelfs beter om minder te zuiveren! Dit heeft op zijn beurt weer impact op de heffingen.

Al deze zaken kunnen aan bod komen in een impactanalyse, die deel kan uitmaken van een lozingsvergunningsaanvraag, een MER, MER-screening, maar ook in het kader van een duurzaam waterbeleid of bij een technisch wateradvies.

Ken uw impact op de wateromgeving!