2 jaar Ovadis

Ovadis werd alweer TWEE JAAR!
Het tweede kaarsje is inmiddels al een tijd geleden uitgeblazen. Tijd voor een korte terugblik. De
voorbije twee jaar werden:

  • 25 attestaties nullozing,
  • 10 hemelwaterdossiers,
  • 8 MER-studies,
  • 20 adviesnota’s afvalwater en proceswater
  • 12 waterstudies i.k.v. bijzondere lozingsvoorwaarden
  • en minstens evenveel aanvullende en ad hoc adviezen opgemaakt/gegeven en opgeleverd.

We kijken terug op een fijne samenwerking met een 10-tal studiebureaus en een 60-tal bedrijven en
hopen deze samenwerkingen op eenzelfde manier verder te zetten.


Ovadis verzorgde ook een 10-tal opleidingen: bij VMx, Syntra en bij enkele studiebureaus. Gaande
van een basisopleiding over waterzuiveringstechnieken, heffingen en waterfacturen, en tips en tricks
m.b.t. hergebruik en hemelwater.


De hergebruikdossiers zijn in opmars. Het toekomstige schaarsteplan/droogteplan speelt hierin zeker
een rol. Ovadis levert hierbij de nodige ondersteuning, zowel i.k.v. verhoogde lozingsnormen als i.k.v.
voedselhygiëne en HACCP-dossiers.


Een kleine blik op de toekomst wijst ook in die richting: focus op hemelwateropvang en gebruik,
slimme waterbalansen en afvalwaterhergebruik. Al blijft ook afvalwaterzuivering en
waterbehandeling altijd een belangrijke rol spelen.
We blijven ons alvast inzetten voor een duurzame omgang met de natuurlijke en waardevolle
hulpbron die water is!