Infiltratie van regenwater: “gewoon een vijvertje” of toch net iets complexer?

Infiltratie van regenwater: “gewoon een vijvertje” of toch net iets complexer?

Zowel in de aanloop van een nieuwbouw als bij oudere gebouwen wordt meer een meer geopteerd (of verplicht) om het hemelwater opgevangen op daken en verhardingen af te voeren naar een infiltratievoorziening.

“Gewoon een vijvertje graven en opgelost” is hierbij zeker niet de juiste stelling! Er zijn uiteenlopende vormen van infiltratievoorzieningen, met elk hun eigen technische en soms wettelijke richtlijnen. Zo mag men niet zonder meer de horizontale oppervlakte in rekening brengen als infiltratieoppervlak en bestaan er verplichtingen rond maximale diepte en (schuine) wanden.

Niet in het minst is de kennis van de bodem van belang, en dan vnl. wanneer men opteert door diepere infiltratiebuffers. Al zal ook bij een wadi de bodemsamenstelling en infiltratiecapaciteit een belangrijke rol spelen in de goede werking. En er moet voor worden gewaakt dat er geen gevoelige grondwaterlagen worden beïnvloed! Een bodemsondering en infiltratieproeven, uitgevoerd door een gespecialiseerd bodembedrijf, kunnen hier al een indicatie bieden. Al blijken ook deze, volgens een recent onderzoek door VMM, niet altijd even representatief. Voorzichtigheid is geboden, want de gevolgen zijn niet zomaar te corrigeren!

Laat dit soort testen ook niet zomaar vooraf uitvoeren maar zorg eerst voor een concrete vraagstelling en zorg voor een goede begeleiding van deze testen.

Naast het correct ontwerp, is ook hier een correct onderhoud onontbeerlijk: een wadi dient te worden gemaaid, grachten vrijgemaakt, bladeren verwijderd.

Hebt u infiltratieplannen? Wenst u de mogelijkheden te laten bekijken? Neem zeker contact op via info@ovadis.be.

Meer info over hemelwaterstudies, via deze link.