Proceswater met drinkwaterkwaliteit – denk aan de zelfcontrole radioactiviteit!

Proceswater met drinkwaterkwaliteit – denk aan de zelfcontrole radioactiviteit!

(zelfcontroleverplichting voor eigen waterwinners in drinkwatertoepassingen)

Bedrijven die beschikken over een eigen waterwinning en die gebruiken voor drinkwatertoepassingen zijn sinds augustus 2016 verplicht zich te registreren bij het FANC. Het FANC, of Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, heeft als taak om de bescherming van de bevolking tegen de gevaren van radioactiviteit te bevorderen, niet alleen door frequente controles op de welbekende nucleaire energiecentrales, doch ook o.a. door de radioactieve stoffen in het water te controleren.

De wetgeving hierrond (K.B. 31/05/2016), met Europese richtlijnen als basis, trad in werking op 1 augustus 2016. Ieder bedrijf dat grondwater of oppervlaktewater en zelfs hemelwater aanwendt voor een drinkwatertoepassing (en dus bv. in de voeding), dient een zelfcontroleprogramma (ook wel autocontroleprogramma genoemd) op te starten voor de analyse van radioactiviteit op dit zelf gewonnen water.

Maar pas op! Start niet botweg met staalnames en analyses om hiermee z.s.m. in orde te zijn! Eerst dient men het zgn. autocontroleprogramma te laten goedkeuren. Via een nieuw digitaal platform (link), kan men zich registreren. Naast deze registratie dient o.a. informatie te worden gegeven over het waterverbruik, het eigen waterverbruik, het eigen waterverbruik in voedingstoepassingen, … Onderscheid dient te worden gemaakt tussen de verschillende manieren waarop dit water (al dan niet) in contact komt met de behandelde voedingsstoffen en de erin aanwezige (radioactieve) stoffen erin kunnen achterblijven. Belangrijk hierbij is de bepaling van de zgn. F/M ratio of food to mass ratio. Die kan verschillend zijn voor de verschillende geproduceerde voedingsmiddelen. Ook dient een voorstel te worden gedaan van de PDC’s of die punten waarop je het noodzakelijk acht om een analyse uit te voeren (bv. een staalnamekraan van het opgepompte grondwater per grondwaterput, een staalname uit een verzameltank van oppervlaktewater, …). Ook deze locatie dient te worden aangeduid en onderbouwd. Tenslotte wordt, o.b.v. je opgepompte of eigen gewonnen waterdebiet, een initiële meetfrequentie afgeleid.

Al deze zaken dienen in het digitaal platform te worden gebracht, waarna je dit kan indienen. Na verloop van tijd ontvang je vervolgens de goedkeuring en kan je aan de slag. Het labo dat de analyses uitvoert, zal de resultaten rechtstreeks in het platform brengen.

Dus, tenzij je eerst uit eigen interesse dergelijke analyses wilt laten uitvoeren, moet je eerst de goedkeuring afwachten van het FANC en van je PDC’s (meetpunten).

Merk op: het is (aldus het FANC) niet de bedoeling hier te werken naar een maximum gehalte of normering en bij overschrijding meteen over te gaan op sancties. Eerder is het een informatieve tool om eventuele risico’s voor de volksgezondheid door de opname van radioactiviteit via deze wegen in kaart te brengen en in te schatten. Er werden dus wel gehaltes vastgesteld vanaf wanneer verder onderzoek is aangewezen.

Hoewel deze verplichting al een hele tijd bestaat, is er voor veel bedrijven nog wat werk aan de winkel. Als u hiervoor in aanmerking denkt te komen en hier nog geen werk van hebt gemaakt : u bent dus zeker niet de enige en het FANC treedt (voorlopig nog) niet streng op tegen te-laat-komers. Better late than sorry dus.

Denkt u hiervoor in aanmerking te komen en hebt u hier nog niet de nodige stappen in ondernomen? Neem gerust contact op met Ovadis indien u ondersteuning wenst bij deze bijkomende verplichting, via info@ovadis.be. Op een zo volledig doch beknopt mogelijke manier verzamelen wij de nodige informatie en brengen uw autocontroleprogramma in orde.

Ook bij FANC zijn de mensen zeer behulpzaam. Een reeks gidsen ter ondersteuning staan tevens ter beschikking op hun website. (link).