Waar zijn de vertrouwde artikels 35 ter, quater en quinquies gebleven?

Voor diegenen die het zich, bv. met de VMM heffingsaangifte in zicht, ook al hebben afgevraagd: de Oppervlaktewaterwet uit 1971, met haar uitgebreide artikels als “ter”, “quater” en “quinquies”e.d., is niet meer.

Men was al enige tijd bezig om de diverse bepalingen m.b.t. water, gaande van drinkwaterwetgeving, grondwaterwinning, oppervlaktewaterverontreiniging, bekkenbeheersplannen e.d. m. te bundelen in een gezamenlijk Waterwetboek.

Maar opgepast! Probeer (bv. in de Navigator Wetgeving Leefmilieu, Natuur en Energie) niet te zoeken onder deze, nochtans mooie, benaming. Wel onder ‘Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 – Gecodificeerde decreten betreffende het integraal waterbeleid’.

Alle bepalingen rond heffingen zijn vanaf nu opgenomen in dit nieuwe, of eerder: gecoördineerde decreet en dit onder Titel IV. Financiële instrumenten ter regulering en financiering van het integraal waterbeleid.

Praktisch: alle regelgeving rond heffingen, zij het o.b.v. omzettingscoëfficiënten of met uitgebreide rekenmethode, voor grondwaterwinning of oppervlaktewaterverontreiniging, vind je terug via onderstaande link (https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=75885).

Merk op: naast de overzetting van de bepalingen uit de oppervlaktewaterwet naar voornoemd decreet, zijn er ook enkele, zij het kleinere, wijzigingen aangebracht in de heffingsregelgeving. Zo wordt de som van de verschillende waterwinningen genomen om te bepalen of u als eigen waterwinner > 500 m³ gebruikt en dus in aanmerking komt voor een heffingsaangifte. Ook mag de drinkwatermaatschappij op eigen initiatief de verbruiksgegevens overmaken aan de VMM en hoeft dit niet meer met toestemming van de verbruiker te zijn.

Ondersteuning nodig bij uw heffingsaangifte of hoog tijd voor het herbekijken van uw waterkosten? Zie ook deze link en neem gerust contact op via info@ovadis.be.